Polityka prywatności i polityka cookies

Korzystanie ze strony internetowej www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu .

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się poprzez adres e-mail office@everts-pol.pl.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony.

§2
DEFINICJE

Administrator” – Everts-Pol Sp. z o.o. ul.Kolumba 21, 02-288 Warszawa

Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem  www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu.

Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora,

§3
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora.

4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.

5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.

6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.

7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.

8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.

9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

12. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).

13. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:

  • udzielona przez Użytkownika zgoda
  • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególnoci marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

§4
FORMULARZE

Administrator stosuje dwa rodzaje formularzy w ramach Strony:

1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

3. Formularz kontaktowy przez czat Smartsupp – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

§5
USŁUGA NEWSLETTER

1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane.

2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.

3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.

4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wysłanie e-maila na adres office@everts-pol.pl z prośbą o zapisanie do Newslettera.

5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail, podany przez Użytkownika, z którego został wysłany e-mail z prośbą.

6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

6.1. Wysłania wiadomości e-mail Newsletter z prośbą o zapisanie do Newsletera

6.2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies

6.3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego

6.4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

6.5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.

8. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.

9. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony zgodnie z ust. 6.1.

10. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Może to zrobić w dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem drogą e-mail.

11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§6
TECHNOLOGIE

1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1.1. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
1.2 Wbudowaną wtyczkę Smartsupp – w celu analizy ruchu wchodzących na stronę internetową, by dostosować stronę pod użytkowników, w celu kontaktu z użytkownikeim strony, w celu pozostawienia wiadomości np. z prośbą o kontakt.

2. W celu korzystania ze strony internetowej www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu niezbędne jest posiadanie:

2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§7
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.

2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§8
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Informacje o usługach przedstawione na stronie www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu obowiązują od 11 maja 2018 r

WIĘCEJ INFORMACJI O COOKIES >

REGULAMIN
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia.
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu;
1.4. Strona internetowa– serwis internetowy dostępny pod adresem www.everts-pol.pl oraz everts-pol.eu, za pośrednictwem którego Klient może między innymi składać Zamówienia;
1.5. a) Towar – produkty z oferty prezentowane na stronie internetowej;
b) Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
c) Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Everts-Pol Sp(prowadzącym działalność gospodarczą w Warszawie 02-288, ul. Krzysztofa Kolumba 21, NIP: 5220213048 , Regon: 010327740 , wpisanym do rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099441 , e-mail: info@everts-pol.pl, tel. +48 22 868-36-97, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem strony internetowej;
1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru .
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.everts-pol.pl oraz everts-pol.eu.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Strona internetowa, działająca pod www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu, prowadzona jest przez
producenta balonów i nadruków na balonach lateksowych, Everts-Pol sp. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolumba 21, Warszawa 02-288, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099441
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach korzystania ze strony internetowej;
b.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach strony internetowej.
2.5. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies
2.6. W celu korzystania ze strony internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Everts-Pol sp. Z O. O zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych , w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.10.Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują
producentowi balonów i nadruków na balonach, Everts-Pol oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
2.11.
Everts-Pol nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. Everts-Pol oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.
2.12.
Everts-Pol informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny. Everts-Pol nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. Polski producent balonów  Everts-Pol nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
2.13.
Everts-Pol zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.
2.14.
Everts-Pol nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności Everts-Pol, ani nie będących w dyspozycji Everts-Pol, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.
2.15.
Everts-Pol nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. Everts-Pol nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu itp. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele Everts-Pol zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.
2.16. Prezentowane na stronie internetowej
producenta balonów Everts-Pol dane w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Faktyczne parametry oferty handlowego, w szczególności dostępność jak i inne dane mogą odbiegać od informacji wskazanych na stronie internetowej Everts-Pol.

III. Zasady korzystania ze Strony Internetowej
3.1. Warunkiem zobaczenia cennika jest przesłanie e-maila z prośbą o cennik.
3.2.
Everts-Pol sp. Z O. O może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów strony internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie wysłania e-maila dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem strony internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez
Everts-Pol sp. Z O. O za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Everts-Pol sp. Z O. O.
3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, strona internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze strony internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
Everts-Pol sp. Z O. O,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu internetowego jedynie w zakresie użytku własnego,
f.) korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.8. Korzystając z Serwisu Internetowego www.
everts-pol.pl oraz www. everts-pol.eu  użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać.
3.9. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.10. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do
Everts-Pol lub wykorzystywanych przez Everts-Pol za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody producenta balonów Everts-Pol. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystana w sposób naruszający dobre obyczaje, normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach zawierający treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne, lub w inny sposób naruszający zasady etykiety i netykiety w tym zakresie.
3.11. Użytkownik Serwisu ma prawo do podawania adresu strony internetowej
www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu, publikowania zamieszczanych wizualizacji bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie pod warunkiem prezentowania w/w materiałów łącznie z adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.10. niniejszego Regulaminu.
IV. Procedura zawarcia i rozwiązania Umowy sprzedaży
4.1. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe , stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej należy wejść na stronę internetową www.everts-pol.pl/kontakt/, wysłać wiadomości e-mail na adres info@everts-pol.pl , jeżeli zamówienie dotyczy wysyłki na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej . Jeżeli wysyłka towaru dotyczy wysyłki poza granice Rzeczpospolitej Polskiej zamówienia przyjmujmy pod e-mailem office.3@verts-pol.pl.
4.3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze strony internetowej wszystkich niezbędnych danych, zamówienie zostaje wysłane do
Everts-Pol sp. Z O. O.
Zamówienie powinno zawierać
a) Rodzaj, rozmiar i kolor balonu
b) Ilość balonów
c) Orientację nadruku na balonie
d) Ilość stron druku
e) Informację o akcesoriach
f) Dane kontaktowe
W razie nie podania wszystkich danych odnośnie zamówienia,
Everts-Pol sp. Z O. O. skontaktuje się z Klientem poprzez podany przez niego e-mail w formularzu, bądź w zwrotnej wiadomości e-mail.
4.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych.
4.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient w najszybciej możliwym czasie otrzymują wiadomość e-mail odnoszącą się do zamówienia.
4.6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim bądź angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.everts-pol.pl
oraz everts-pol.eu.
4.8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.9.
Everts-Pol sp. Z O. O. zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia z przyczyn od niego niezależnych.
V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku wysyłki do krajów Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej proszę o kontakt mailowy office@everts-pol.pl w celu ustalenia kosztów dostawy.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą: Przesyłka kurierska DHL 19 zł netto /1 katron. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia drogą e-mail.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez
Everts-Pol sp. Z O. O. zamówienia.
VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych bądź w euro.
6.2. Ceny Towarów są cenami netto
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego
konto PLN: RAIFFEISEN BANK 46 1750 0009 0000 0000 0097 8288
konto EURO: PL RAIFFEISEN BANK 40 1750 0009 0000 0000 0097 8299
b) gotówką przy odbiorze osobistym
VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@everts-pol.pl .
Everts-Pol sp. Z O. O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8
.1. Everts-Pol sp. Z O. O. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
Everts-Pol sp. Z O. O. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego.
8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony internetowej Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
Everts-Pol sp. Z O. O. , ul. Kolumba 21
02-288 WARSZAWA , mailowo pod adres office@everts-pol.pl lub info@everts-pol.pl

8
.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej.
8.5.
Everts-Pol sp. Z O. O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 IX. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

9.1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Everts-Pol sp. Z O. O. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Everts-Pol sp. Z O. O..
9.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

WARUNKI OGÓLNE

I Warunki ogólne

1. Użyte w zasadach współpracy określenia należy rozumieć następująco

Zamawiający – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

która korzysta z usług oferowanych przez Evers-Pol sp. z o.o.

2. Zasady współpracy określają warunki świadczenia usług przez Evers-Pol sp. z o.o., jak również warunki zawierania

i rozwiązywania umów o świadczeniach takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Zamawiający potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie zasady współpracy świadczenia usług przez Evers-Pol sp. z o.o..

4. Korzystając z usług Evers-Pol sp. z o.o., Zamawiający zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych

oraz numeru NIP do wystawienia faktury.

5. Evers-Pol sp. z o.o. zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim.

Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczania ich pod właściwy adres,

kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń i informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań

marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr133, poz.883,z 2000r. Nr 12,

poz.136, Nr50, poz.580 i Nr 116 poz 1216 oraz 2001 r. Nr.42, poz 474), tekst ujednolicony na podst. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r.

o zmianie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2001r. Nr 100, poz. 1087).

II. Zamawianie, realizacje, terminy

1. Zamówienie usługi odbywa się poprzez przesłanie zamówienia poprzez pocztę elektroniczną na e-mail: info@everts-pol.pl dla

zamówień na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz office.3@everts-pol.pl dla zamówień poza granicami Rzeczypospolitej Polski,

faksem pod numerem +48 22 868 36 87, bądź przez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej www.everts-pol.pl.

2. Po wysłaniu zamówienia między Zamawiającym a Evers-Pol sp. z o.o. , powstaje zobowiązanie finansowe z tytułu jego realizacji.

3.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych w niniejszych zasadach współpracy oraz aktualnej

oferty, w dniu, w którym zamówienie zostało złożone i staje się wiążące dla obu stron. W przypadku złożenia zamówienia:

-zamówienie odbywa się poprzez przesłanie zamówienia drogą elektroniczną bądź faksem.

-Zamawiający zobowiązuje się do przesłania wszelkich informacji i materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

Dostarczone materiały nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani też praw osób trzecich,

a pełną odpowiedzialność za skutki ich publikacji ponosi Klient. W szczególności Klient oświadcza i zapewnia, że przysługują

mu wszelkie prawa, w tym prawa z zakresu praw autorskich, praw pokrewnych i inne prawa własności intelektualnej,

w tym do znaków towarowych, wzorów przemysłowych i inne, w odniesieniu do wszelkich materiałów przekazanych

Evers-Pol sp. z o.o. .

-wykonanie wydruków próbnych przez Evers-Pol sp. z o.o.jest odpłatne.

-Zamawiający przed realizacją zamówienia z dostawą na terenie Rzeczpospolitej Polski zobowiązuje się do wpłaty zaliczki w wysokości

30% zamówienia brutto, bądź całości kwoty zwrotu podpisanego kosztorysu oraz akceptację wizualizacji nadruku na balonie.

-W przypadku nie dostarczenia wyżej wymienionych materiałów Evers-Pol sp. z o.o. nie może zacząć produkcji nadruku

i termin realizacji może ulec zmianie.

-akceptacja wizualizacji nadruku na balonie kończy proces wprowadzania zmian.

-Po akceptacji Evers-Pol sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści.

4. Terminy realizacji są ustalane z produkcją i są od niej zależne.

III Reklamacje

1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia

towaru pod względem zgodności z zamówieniem.

2. W razie niezgodności Zamawiający winien w jak najszybszym terminie od daty dostawy zgłosić Evers-Pol sp. z o.o.

drogą poczty elektronicznej,reklamację uwzględniając w niej powód reklamacji.

3. Evers-Pol sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstępstw kolorystycznych. Kolory użyte w wizualizacji

są informacyjne i mogą nie oddawać rzeczywistych kolorów. Spowodowane jest to indywidualnymi

ustawieniami urządzeń wyświetlających obraz.

4. Evers-Pol sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści i formę produktu,

jeżeli zostały one nadesłane przez Zamawiającego lub zaakceptowane przez Zamawiającego

w przedstawionej mu wizualizacji (projekcie).

5. Dla balonów z nadrukiem różnice ilościowe nie przekraczające +/- 5% oraz przesunięcia

przy nadrukach wielokolorowych +/- 2 mm nie podlegają reklamacji.

6. Towar objęty reklamacją winien być przekazany firmą spedycyjną lub osobiście przez Zamawiającego.

7. W razie uznania reklamacji Everts-Pol zobowiązuje się do uzupełnienia braków, naprawy lub wymiany wadliwych towarów.

IV Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa autorskie do utworów wykonanych przez Evers-Pol sp. z o.o. w związku z przygotowaniem oferty

lub realizacją zamówienia, w tym wizualizacji, projektów i innych przesyłanych przez Everts-Pol

Zamawiającemu materiałów, przysługują Evers-Pol sp. z o.o. i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa.

Bez zgody Evers-Pol sp. z o.o. ww. utwory nie mogą być powielane ani wykorzystywane w inny sposób,

w szczególności Zamawiający nie jest uprawniony do wykorzystywania w oparciu o nie kolejnych produktów

(druku materiałów reklamowych), w tym przy zlecaniu usług innym podmiotom.

2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Evers-Pol sp. z o.o. o zgłoszeniu

przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich lub innych celem

umożliwienia Evers-Pol sp. z o.o. udziału w sporze z tą osobą, w tym także sporze sądowym.

W wypadku braku takiej informacji Everts-Pol sp. z o.o. nie ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialności

za ewentualną szkodę.

V Płatności i ceny

1. Za wykonaną usługę Everts-Pol sp. z o.o. wystawia fakturę VAT.

2. Wystawiona faktura VAT jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

3. Przed rozpoczęciem produkcji nadruku na balonach potrzebna jest wpłata minimum 30% wartości zamówienia brutto.

4. W przypadku braku indywidualnych ustaleń pozostałe 70% wartości zamówienia winno być zapłacone

najpóźniej w dniu odbioru towaru.

5. Ceny przedstawione przez Everts-Pol sp. z o.o., są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

VI Dostawa

1. Everts-Pol sp. z o.o. uznaje ustalony termin dostawy za przybliżony, a nie ostateczny.

2. Odbiór towaru następuje własnym transportem lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej

3. Koszt transportu pokrywa zamawiający.

4. Everts-Pol sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia

w momencie nie wywiązania się z zobowiązań finansowych wobec Everts-Pol sp. z o.o..

5. Everts-Pol sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane przez spedytorów,

ani za ewentualne uszkodzenia przesyłek w czasie transportu.

6. Przyjmując towar od firmy przewozowej Zamawiający jest zobowiązany-w przypadku, gdy przesyłka

nosi ślady otwarcia lub uległa w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu do odnotowania tego faktu

na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

VII Poufność

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do traktowania jako poufne informacji uzyskanych przy okazji

lub w związku z realizacją umowy i nieprzeznaczonych do ujawnienia.

2. W szczególności wszelkie oferty, wyceny, informacje handlowe są przeznaczone wyłącznie

dla ich adresata i nie mogą być udostępniane podmiotom trzecim, w szczelności kontrahentom

i klientom adresata lub innym niż adresat kontrahentom i klientom Everts-Pol sp. z o.o..

3. Postanowienia pkt 1- 2 obowiązują zarówno w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie 6 lat po jej ustaniu.

VIII Postanowienia końcowe

1..Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia pomiędzy stronami, jeżeli nie zastrzeżono formy pisemnej,

mogą być dokonywane za pomocą poczty elektronicznej.

2. Miejscem świadczenia i wykonania usługi jest siedziba Everts-Pol sp. z o.o..

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Everts-Pol sp. z o.o..

4. Everts-Pol sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższych Warunkach Współpracy.

Aktualne Warunki Współpracy są zawsze dostępne na ogólnodostępnej stronie www.everts-pol.pl

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z 23 kwietnia 1964 roku

Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Wszystkie balony i nadruki na balonach są produkowane w Polsce.

Wszystkie balony są w 100% z naturalnego lateksu.

EN71-1: 2011: Właściwości mechaniczne i fizyczne EN71 Część 2: Palność EN71-3: 2013 EN71-9: 2005 + A1

EN71-12: 2013 nitrozaminy i substancje nitrozujące Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek Î 2009/48 / WE

Dyrektywa 2005/84 Î / WE Ograniczenie stosowania ftalanów

Dyrektywa 91/336 / EWG w sprawie ograniczeń stosowania kadmu i ołowiu

Dyrektywa 82/806 / EWG w sprawie ograniczeń stosowania benzenu

Ostrzeżenie EN-71-6 nadrukowane na opakowaniach

EN71-1:2011 EN71-2-2011 EN71-12:2013 EN71-1:2011 EN71-2:2011 EN 71-3: 2012 pierwiastki toksyczne

Regulamin Promocji Listopadowej na hasło „Reklamapl” dla klientów firmy Everts-Pol
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady Promocji dla Klientów Everts-Pol. Promocja oparta jest na zasadach udzielenia rabatu w wysokości  – 20%od ceny podstawowej  balonów bez nadruku oraz  balonów z nadrukiem .
2. Promocja organizowana jest przez firmę Everts-Pol SP. z o.o. Z siedzibą w Warszawie, ul. Kolumba 21, 02-288 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie XX Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KSR: 0000099441 NIP: 5220213048 REGON: 010327740 Kapitał zakładowy 240 000,00 PLN
II. Zasady Promocji :
1. Zasięg Promocji ogranicza się do składania zamówień przez wiadomość e-mail.
2. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 01.09.2016 do odwołania.
3. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zamówienia balonów, balonów z nadrukiem  wpisując w e-mailu „HASŁO: Reklamapl” ma możliwość skorzystania z rabatu, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
4. Asortyment objęty Promocją to balonybalony z nadrukiem firmy Everts-Pol.
5. Z promocji wyłączone są koszty przygotowalni i koszty transportu.
6. Klientowi przysługuje rabat w wysokości -20% przy złożeniu zamówienia przynajmniej na minimalną ilość balonówbalonów z nadrukiem .
7. Rabat -20% w Promocji  zostanie wykorzystany w momencie dokonania zamówienia.
8. Towar tj., balonybalony z nadrukiem , zakupione w Promocji podlega standardowemu procesowi reklamacji według zasad firmy Everts-Pol.
9. Jeśli balonynadruki na balonach są wadliwe klient ma prawo zareklamować zakupiony towar, po uznaniu reklamacji przez producenta balonów firmę Everts-Pol.
10. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie ze standardową procedurą reklamacji Everts-Pol, Polski producent balonów zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/y.
11. Rabat przyznawany jest po spełnieniu wszystkich warunków formalnych.
12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami aktualnie obowiązującymi i rabatami otrzymanymi od producenta balonów Everts-Pol.
13. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.
14. Promocja dotyczy tylko przy złożeniu zamówienia przez wysłanie wiadomości na e-mail info@everts-pol.pl i wpisaniu „ Hasło : Reklamapl” na wstępie wiadomości wysłanej przez pocztę elektroniczną.
15. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
III. Postanowienia końcowe
1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane tylko i wyłącznie przez firmę Everts-Pol Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie, ul.Kolumba 21, 02-288 Warszawa.