REGULAMIN

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia.
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu;
1.4. Strona internetowa– serwis internetowy dostępny pod adresem www.everts-pol.pl o
raz everts-pol.eu, za pośrednictwem którego Klient może między innymi składać Zamówienia;
1.
5. a) Towar – produkty z oferty prezentowane na stronie internetowej;
b) Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
c) Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Everts-Pol Sp(prowadzącym działalność gospodarczą w Warszawie 02-288, ul. Krzysztofa Kolumba 21, NIP: 5220213048 , Regon: 010327740 , wpisanym do rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099441 , e-mail: info@everts-pol.pl, tel. +48 22 868-36-97, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem strony internetowej;
1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru .

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.everts-pol.pl oraz everts-pol.eu.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Strona internetowa, działająca pod www.everts-pol.pl
oraz www.everts-pol.eu, prowadzona jest przez producenta balonów i nadruków na balonach lateksowych, Everts-Pol sp. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolumba 21, Warszawa 02-288, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099441
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach korzystania ze strony internetowej;
b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach korzystania ze strony internetowej;
c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach strony internetowej.
2.5. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies
2.6. W celu korzystania ze strony internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Everts-Pol sp. Z O. O zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.everts-pol.pl
oraz www.everts-pol.eu.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.10.Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują
producentowi balonów i nadruków na balonach, Everts-Pol oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
2.11.
Everts-Pol nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. Everts-Pol oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności. \
2.12.
Everts-Pol informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny. Everts-Pol nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. Polski producent balonów  Everts-Pol nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
2.13.
Everts-Pol zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.
2.14.
Everts-Pol nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności Everts-Pol, ani nie będących w dyspozycji Everts-Pol, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.
2.15.
Everts-Pol nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. Everts-Pol nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu itp. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele Everts-Pol zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.
2.16. Prezentowane na stronie internetowej
producenta balonów Everts-Pol dane w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Faktyczne parametry oferty handlowego, w szczególności dostępność jak i inne dane mogą odbiegać od informacji wskazanych na stronie interentowej Everts-Pol.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem zobaczenia oraz pobrania cennika ze strony internetowej jest rejestracja w jej ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej z podstron na stronie internetowej.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu jak i Subskrypcję oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Everts-Pol sp. Z O. O może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów strony internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji na stronie internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem strony internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Everts-Pol sp. Z O. O za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Everts-Pol sp. Z O. O.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody
Everts-Pol sp. Z O. O.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze strony internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Everts-Pol sp. Z O. O,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu internetowego jedynie w zakresie użytku własnego,
f.) korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.8. Korzystając z Serwisu Internetowego www.
everts-pol.pl  użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać.
3.9. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.10. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do
Everts-Pol lub wykorzystywanych przez Everts-Pol za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody producenta balonów Everts-Pol. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystana w sposób naruszający dobre obyczaje, normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach zawierający treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne, lub w inny sposób naruszający zasady etykiety i netykiety w tym zakresie.
3.11. Użytkownik Serwisu ma prawo do podawania adresu strony internetowej
www.everts-pol.pl, publikowania zamieszczanych wizualizacji bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie pod warunkiem prezentowania w/w materiałów łącznie z adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.10. niniejszego Regulaminu.

IV. Procedura zawarcia i rozwiązania Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej www.everts-pol.pl oraz www.everts-pol.eu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej należy wejść na stronę internetową www.everts-pol.pl/zamowienie/, dokonać wyboru towarów i ich ilości w sztukach, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Klient może również zamówić towar poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@everts-pol.pl , jeżeli zamówienie dotyczy wysyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej . Jeżeli wysyłka towaru dotyczy wysyłki poza granice Rzeczpospolitej Polskiej zamówienia przyjmujmy pod e-mailem office.3@verts-pol.pl.
4.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez formularz zamówienia.
4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „wyślij” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze strony internetowej wszystkich niezbędnych danych, zamówienie zostaje wysłane do
Everts-Pol sp. Z O. O.
Zamówienie powinno zawierać
a) Rodzaj, rozmiar i kolor balonu
b) Ilość balonów
c) Orientację nadruku na balonie
d) Ilość stron druku
e) Informację o akcesoriach
f) Dane kontaktowe
W razie nie podania wszystkich danych odnośnie zamówienia,
Everts-Pol sp. Z O. O. skontaktuje się z Klientem poprzez podany przez niego e-mail w formularzu zamówienia, bądź w zwrotnej wiadomości e-mail.
4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij”.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient w najszybciej możliwym czasie otrzymują wiadomość e-mail odnoszącą się do zamówienia.
4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim bądź angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.everts-pol.pl
oraz everts-pol.eu.
4.10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.11.
Everts-Pol sp. Z O. O. zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia z przyczyn od niego niezależnych.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku wysyłki do krajów Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej proszę o kontakt mailowy office@everts-pol.pl w celu ustalenia kosztów dostawy.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą: Przesyłka kurierska DHL 19 zł netto /1 katron. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia drogą e-mail.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez
Everts-Pol sp. Z O. O. zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych bądź w euro.
6.2. Ceny Towarów są cenami netto
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego
konto PLN: RAIFFEISEN BANK 46 1750 0009 0000 0000 0097 8288
konto EURO: PL RAIFFEISEN BANK 40 1750 0009 0000 0000 0097 8299
b) przy odbiorze osobistym

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Everts-Pol sp. Z O. O. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@everts-pol.pl .
Everts-Pol sp. Z O. O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Everts-Pol sp. Z O. O. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
Everts-Pol sp. Z O. O. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony interentowej Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
Everts-Pol sp. Z O. O. , ul. Kolumba 21
02-288 WARSZAWA , mailowo pod adres info@everts-pol.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej.
9.5.
Everts-Pol sp. Z O. O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 IX. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
9.1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Everts-Pol sp. Z O. O. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Everts-Pol sp. Z O. O..
9.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

WARUNKI OGÓLNE

I Warunki ogólne
1. Użyte w zasadach współpracy określenia należy rozumieć następująco

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która korzysta z usług oferowanych przez Evers-Pol sp. z o.o.
2. Zasady współpracy określają warunki świadczenia usług przez Evers-Pol sp. z o.o., jak również warunki zawierania 
i rozwiązywania umów o świadczeniach takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Zamawiający potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie zasady współpracy świadczenia usług przez Evers-Pol sp. z o.o..
4. Korzystając z usług Evers-Pol sp. z o.o., Zamawiający zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych
oraz numeru NIP do wystawienia faktury.
5. Evers-Pol sp. z o.o. zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim.
Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczania ich pod właściwy adres,
kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń i informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań
marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr133, poz.883,z 2000r. Nr 12,
poz.136, Nr50, poz.580 i Nr 116 poz 1216 oraz 2001 r. Nr.42, poz 474), tekst ujednolicony na podst. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r.
o zmianie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2001r. Nr 100, poz. 1087).


II. Zamawianie, realizacje, terminy

1. Zamówienie usługi odbywa się poprzez przesłanie zamówienia poprzez pocztę elektroniczną na e-mail: info@everts-pol.pl dla
zamówień na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz office.3@everts-pol.pl dla zamówień poza granicami Rzeczypospolitej Polski,
faksem pod numerem +48 22 868 36 87, bądź przez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej www.everts-pol.pl.
2. Po wysłaniu zamówienia między Zamawiającym a Evers-Pol sp. z o.o. , powstaje zobowiązanie finansowe z tytułu jego realizacji.
3.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych w niniejszych zasadach współpracy oraz aktualnej
oferty, w dniu, w którym zamówienie zostało złożone i staje się wiążące dla obu stron. W przypadku złożenia zamówienia:
-zamówienie odbywa się poprzez przesłanie zamówienia drogą elektroniczną bądź faksem.
-Zamawiający zobowiązuje się do przesłania wszelkich informacji i materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.
Dostarczone  materiały  nie  mogą  naruszać  obowiązujących przepisów prawa ani  też praw osób trzecich,
a pełną odpowiedzialność za skutki ich publikacji ponosi Klient.  W szczególności Klient oświadcza i zapewnia, że przysługują
mu wszelkie prawa, w tym  prawa  z  zakresu  praw  autorskich, praw  pokrewnych  i  inne  prawa własności intelektualnej, 
w  tym  do  znaków  towarowych,  wzorów  przemysłowych i inne,  w odniesieniu do wszelkich materiałów przekazanych
Evers-Pol sp. z o.o. .
-wykonanie wydruków próbnych przez Evers-Pol sp. z o.o.jest odpłatne.
-Zamawiający przed realizacją zamówienia z dostawą na terenie Rzeczpospolitej Polski zobowiązuje się do wpłaty zaliczki w wysokości
30% zamówienia brutto, bądź całości kwoty zwrotu podpisanego kosztorysu oraz akceptację wizualizacji nadruku na balonie.
-W przypadku nie dostarczenia wyżej wymienionych materiałów Evers-Pol sp. z o.o. nie może zacząć produkcji nadruku
i termin realizacji może ulec zmianie.
-akceptacja wizualizacji nadruku na balonie kończy proces wprowadzania zmian.
-Po akceptacji Evers-Pol sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści.
4. Terminy realizacji są ustalane z produkcją i są od niej zależne. 

III Reklamacje 


1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia
towaru pod względem zgodności z zamówieniem. 
2. W razie niezgodności Zamawiający winien w jak najszybszym terminie od daty dostawy zgłosić Evers-Pol sp. z o.o. 
drogą poczty elektronicznej,reklamację uwzględniając w niej powód reklamacji. 
3. Evers-Pol sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstępstw kolorystycznych. Kolory użyte w wizualizacji 
są informacyjne i mogą nie oddawać rzeczywistych kolorów. Spowodowane jest to indywidualnymi 
ustawieniami urządzeń wyświetlających obraz. 
4. Evers-Pol sp. z o.o. nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek treści i formę  produktu, 
jeżeli  zostały  one  nadesłane  przez  Zamawiającego lub zaakceptowane przez Zamawiającego 
w przedstawionej mu wizualizacji (projekcie). 
5. Dla  balonów  z  nadrukiem  różnice  ilościowe  nie  przekraczające  +/-  5% oraz przesunięcia 
przy nadrukach wielokolorowych +/- 2 mm nie podlegają reklamacji. 
6. Towar objęty reklamacją winien być przekazany firmą spedycyjną lub osobiście przez Zamawiającego. 
7. W razie uznania reklamacji Everts-Pol zobowiązuje się do uzupełnienia braków, naprawy lub wymiany wadliwych towarów.

 IV Prawa autorskie 

1. Wszelkie prawa autorskie do utworów wykonanych przez Evers-Pol sp. z o.o. w związku z przygotowaniem oferty 
lub realizacją zamówienia, w tym wizualizacji, projektów i innych przesyłanych przez Everts-Pol 
Zamawiającemu materiałów, przysługują Evers-Pol sp. z o.o. i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa.
Bez zgody Evers-Pol sp. z o.o. ww. utwory nie mogą być powielane ani wykorzystywane w inny sposób, 
w szczególności Zamawiający nie jest uprawniony do wykorzystywania w oparciu o nie kolejnych produktów 
(druku  materiałów reklamowych), w tym przy zlecaniu usług innym podmiotom. 
2. Zamawiający  zobowiązany  jest  niezwłocznie  poinformować  Evers-Pol sp. z o.o. o zgłoszeniu
przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich lub  innych  celem 
umożliwienia Evers-Pol sp. z o.o. udziału w sporze z tą osobą, w tym także sporze sądowym. 
W  wypadku  braku  takiej  informacji Everts-Pol sp. z o.o. nie  ponosi  wobec  Zamawiającego odpowiedzialności 
za ewentualną szkodę. 

V Płatności i ceny 

1. Za wykonaną usługę Everts-Pol sp. z o.o. wystawia fakturę VAT. 
2. Wystawiona faktura VAT jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty. 
3. Przed rozpoczęciem produkcji nadruku na balonach potrzebna jest wpłata minimum 30% wartości zamówienia brutto. 
4. W przypadku braku indywidualnych ustaleń pozostałe 70% wartości zamówienia winno być zapłacone 
najpóźniej w dniu odbioru towaru. 
5. Ceny przedstawione przez Everts-Pol sp. z o.o., są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT  w wysokości 23%. 

VI Dostawa 

1. Everts-Pol sp. z o.o. uznaje ustalony termin dostawy za przybliżony, a nie ostateczny. 
2. Odbiór towaru następuje własnym transportem lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej 
3. Koszt transportu pokrywa zamawiający. 
4. Everts-Pol sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia 
w momencie nie wywiązania się z zobowiązań finansowych wobec Everts-Pol sp. z o.o.. 
5. Everts-Pol sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane przez spedytorów, 
ani za ewentualne uszkodzenia przesyłek w czasie transportu. 
6. Przyjmując towar od firmy przewozowej Zamawiający jest zobowiązany-w  przypadku, gdy przesyłka 
nosi ślady otwarcia lub uległa w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu do odnotowania tego faktu 
na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym. 

VII Poufność 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do traktowania jako poufne informacji uzyskanych przy okazji 
lub w związku z realizacją umowy i nieprzeznaczonych do ujawnienia.   
2. W  szczególności  wszelkie  oferty,  wyceny,  informacje  handlowe  są  przeznaczone wyłącznie 
dla ich adresata i nie mogą być udostępniane podmiotom trzecim, w szczelności  kontrahentom
i  klientom  adresata  lub  innym  niż adresat kontrahentom i klientom Everts-Pol sp. z o.o..     
3. Postanowienia pkt 1- 2 obowiązują zarówno w okresie wykonywania umowy, jak i w  okresie 6 lat po jej ustaniu. 

VIII Postanowienia końcowe 

 1. Wszelkie  zawiadomienia  i  oświadczenia  pomiędzy  stronami, jeżeli  nie  zastrzeżono formy pisemnej, 
mogą być dokonywane za pomocą poczty elektronicznej.  
2. Miejscem  świadczenia  i  wykonania  usługi  jest  siedziba Everts-Pol sp. z o.o.. 
3. Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  między  Stronami  będą w  miarę  możliwości rozstrzygane na drodze polubownej. 
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Everts-Pol sp. z o.o..   
4. Everts-Pol sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższych Warunkach Współpracy. 
Aktualne Warunki Współpracy są zawsze  dostępne na  ogólnodostępnej  stronie www.everts-pol.pl 
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z 23 kwietnia  1964  roku  
Kodeks cywilny (Dz.U.  z  1964  roku,  nr  16,  poz.  93  z późniejszymi zmianami).


Wszystkie balony i nadruki na balonach są produkowane w Polsce. 
Wszystkie balony są w 100% z naturalnego lateksu. 
EN71-1: 2011: Właściwości mechaniczne i fizyczne EN71 Część 2: Palność EN71-3: 2013 EN71-9: 2005 + A1  
EN71-12: 2013 nitrozaminy i substancje nitrozujące Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek Î 2009/48 / WE  
Dyrektywa 2005/84 Î / WE Ograniczenie stosowania ftalanów  
Dyrektywa 91/336 / EWG w sprawie ograniczeń stosowania kadmu i ołowiu 
Dyrektywa 82/806 / EWG w sprawie ograniczeń stosowania benzenu  
Ostrzeżenie EN-71-6 nadrukowane na opakowaniach 
EN71-1:2011  EN71-2-2011  EN71-12:2013  EN71-1:2011  EN71-2:2011  EN 71-3: 2012 pierwiastki toksyczne

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem strony internetowej w domenie www.everts-pol.pl jest producent balonów i nadruków na balonach lateksowych, Everts-Pol sp. Z O. O.
z siedzibą w Warszawie, ul.
Kolumba 21, Warszawa 02-288, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099441 (zwana dalej „Everts-Pol”). Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu Internetowego Everts-Pol (dalej „Regulamin”), który określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego Everts-Pol oraz ewentualnego wykorzystania treści w nim zawartych poza Serwisem.
Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
Everts-Pol sp. Z O. O. przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa, m.in.
a) Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926   – tekst jednolity)
b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.)
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.

§1. Definicje
1.Administrator – oznacza Everts-Pol sp. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolumba 21, Warszawa 02-288, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099441, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach): http://everts-pol.pl oraz http://everts-pol.eu
6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a)  Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

§3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1.Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a)konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
b)analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c)świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;
2.Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu (administrator Cookies IAI S.A. z/s w Szczecinie);
b)analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;
c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA, Adpilot Sp. z o.o. z/s w Warszawie

 §4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3.Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§5. Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies
Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.

Regulamin Promocji -5% na hasło „(…)” dla klientów firmy Everts-Pol
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady Promocji dla Klientów
Everts-Pol. Promocja oparta jest na zasadach udzielenia rabatu w wysokości 5% na zamówienia balonów bez nadruku, balonów z nadrukiem oraz na akcesoria do balonów.
2. Promocja organizowana jest przez firmę
Everts-Pol SP. z o.o. Z siedzibą w Warszawie, ul. Kolumba 21, 02-288 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie XX Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KSR: 0000099441 NIP: 5220213048 REGON: 010327740 Kapitał zakładowy 240 000,00 PLN
II. Zasady Promocji :
1. Zasięg Promocji ogranicza się do składania zamówień przez wiadomość e-mail.
2. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 01.09.2016 do odwołania.
3. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zamówienia
balonów, balonów z nadrukiem lub akcesoriów do balonów wpisując w e-mailu „HASŁO: (aktualne hasło z reklamy)” ma możliwość skorzystania z rabatu, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
4. Asortyment objęty Promocją to
balony, balony z nadrukiem i akcesoria do balonów firmy Everts-Pol.
5. Z promocji wyłączone są koszty przygotowalni i koszty transportu.
6. Klientowi przysługuje rabat w wysokości 5% przy złożeniu zamówienia przynajmniej na minimalną ilość
balonów, balonów z nadrukiem i akcesoriów do balonów.
7. Rabat 5% w Promocji „-5% na Hasło: (aktualne hasło z reklamy)” zostanie wykorzystany w momencie dokonania zamówienia.
8. Towar tj.,
balony, balony z nadrukiem bądź akcesoria do balonów, zakupione w Promocji „-5% na Hasło: „(aktualne hasło z reklamy)”” podlega standardowemu procesowi reklamacji według zasad firmy Everts-Pol.
9. Jeśli
balony, nadruki na balonach bądź akcesoria do balonów są wadliwe klient ma prawo zareklamować zakupiony towar, po uznaniu reklamacji przez producenta balonów firmę Everts-Pol.
10. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie ze standardową procedurą reklamacji Everts-Pol,
Polski producent balonów zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
11. Rabat przyznawany jest po spełnieniu wszystkich warunków formalnych.
12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami aktualnie obowiązującymi i rabatami otrzymanymi od
producenta balonów Everts-Pol.
13. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.
14. Promocja dotyczy tylko przy złożeniu zamówienia przez wysłanie wiadomości na e-mail info@everts-pol.pl i wpisaniu Hasło : „Szkoła” na wstępie wiadomości wysłanej przez pocztę elektroniczną.
15. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
III. Postanowienia końcowe
1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane tylko i wyłącznie przez firmę
Everts-Pol Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie, ul.Kolumba 21, 02-288 Warszawa.